I Am Vietnamese (south)

Personal Stories, Advice, and Support 268 People

  TháI Độ ChuyêN NghiệP Khi TìM ViệC

  Thái Độ Chuyên Nghiệp Khi Tìm Việc Biểu hiện của ứng viên khi tham gia quá trình phỏng vấn và tìm việc làm cũng là một trong những thước đo quan trọng mà nhà tuyển dụng dùng để đánh giá ứng viên đó cho vị trí cần...
  laptrinhmobile laptrinhmobile
  26-30, M
  Aug 6, 2013

  Communist War Time Oppression

  Over the years, I have been studying my family and can't help but feel sorry for them. They party their lives away at age 50 as if they were in their 20s while displaying an overwhelming sense of selfish needs. It has made me come up with this analysis. They are all products of...
  LifeJustGotReal LifeJustGotReal
  26-30, M
  Feb 3, 2013
More Stories