I Literature

Personal Stories, Advice, and Support 2 People

    Noc w Bang­ko­ku to czas,

    kie­dy mia­sto oży­wa. Co praw­da, ży­cie to­czy się tu in­ten­syw­nie rów­nież za dnia, nie usy­pia­jąc na­wet na go­dzi­nę, ale to wła­śnie po zmierz­chu moż­na zo­ba­czyć naj­wię­cej. Ulicz­ki wy­peł­nio­ne są wóz­ka­mi ze świe­żo...
    testowyblog1 testowyblog1
    26-30, M
    Sep 25, 2014
More Stories