I Live In Vietnam

Personal Stories, Advice, and Support

    http://abtds.me/?target=-2AAIxAwIUCgAAAAAAAAAAAAChào cả nhà! Cả nhà còn nhớ khoảng nửa năm trước mình thường hay than vãn về ông xã không? Thường xuyên chưa đến chợ đã rơi h...
    sany72 sany72
    41-45, M
    Apr 9, 2016
More Stories