I Love The Skat

Personal Stories, Advice, and Support

    Skeepidy

    skoo bop a beedily womp womp woo woo woo chiggity wang chang diggily doo da dang dang dang ska skeetily skoo bop bop bop orangotang chang a mang fang tang sang bang wangalangadingdongdang ma miggly wiggly wa wang wang wahhh cha chiggly cha chiggly cha cheezily choo cha za ziggly...
    amyriadofmelodies amyriadofmelodies
    26-30, F
    1 Response Aug 26, 2011
More Stories