Just got GCSE marks, so happy right now 😃😃😃
Glasambyth1878 Glasambyth1878
18-21, M
1 Response Aug 21, 2014

How much did you get?

I got an a*, 4 a's and 3 b's

You are a smart *** lol

Haha, thanks lol