Trigger Happy Jack


(Poe)
KlaraVoyet KlaraVoyet
41-45, F
1 Response Dec 11, 2012

Jack was not happy but he loved triggers.