Trigger Happy Jack


(Poe)
KlaraVoyet KlaraVoyet
46-50, F
1 Response Dec 11, 2012

Jack was not happy but he loved triggers.