Me No Likey

"I hate you.

You're wrong.

Idiot."

Blah, blah.

Yeah.

I don't like it.

I get butt hurt easily.
CrazyHippieChick CrazyHippieChick
22-25
Mar 17, 2011