Unknown: So school starts on Monday. Heh
Me: I hate Chem!! Bye -______-
jeyy90 jeyy90
22-25, F
1 Response Aug 23, 2014

Yea so true!