തത്വശാസ്ത്രം ഒരു അന്വേഷണം

തത്വ ചിന്ത ജീവിതത്തിന്റെ അന്വേഷണമാണ്.അനശ്വരമായ ഒരു കാലത്തിനു വേണ്ടിയുള ഒരു കാത്തിരിപ്പാണ്.
manu4444 manu4444
36-40, M
Aug 27, 2012