Calvin Klein always used to wear Chuck Norris' discarded slacks.
jml2000 jml2000
61-65, M
1 Response Aug 17, 2014

LoL!!