Three. . .

i've drank 3 milkshake today

wonkey wonkey
18-21, F
1 Response Mar 7, 2010

I love chocolate milkshakes so much! Anything with chocolate in it I love!! MMM good!!