Tha Mo Ghaol Air Àird A' Chuain

 

 

Feasgar ciùin an tùs a' Chèitein

On a quiet evening at the beginning of May

Nuair bha 'n ialtag anns na speuran

When the bat was in the skies

Chualaim rìbhinn òg 's i deurach

I heard a tearful young maiden

'Seinn fo sgàil nan geugan uain'

Singing beneath the shadow of the green branches

Bha a' ghrian 'sa chuan gu sìoladh

The sun was setting in the sea

'S reult cha d' èirich anns an iarmailt

And no stars yet graced the sky

Nuair a sheinn an òigh gu cianail

When the young girl sang sorrowfully

"Tha mo ghaol air àird a' chuain"

"My love is on the high seas"

 

 

Thòisich dealt na h-oidhch' ri tùirling

The night's dew began to fall

'S lùb am braon gu caoin na flùrain

Each bloom yielding softly to the droplets

Shèid a' ghaoth 'na h-oiteig chùbhraidh

The wind blew in a fragrant breeze

Beatha 's ùrachd do gach cluan

Bringing life and renewal to each field

Ghleus an nighneag fonn a h-òrain

The girl tunefully sang her song

Sèimh is ciùin mar dhriùchd an Òg-mhìos

Quiet and peaceful like the June dew

'S bha an t-sèisd seo 'g èirigh 'n còmhnaidh

And this chorus constantly repeated

"Tha mo ghaol air àird a' chuain"

"My love is on the high seas"

 

 

Chiar an latha is dheàrrs' na reultan

Day darkened and the stars shone

Sheòl an rè measg neul nan speuran

Setting their course amongst the clouds

Shuidh an òigh, bha 'bròn 'ga lèireadh

The maiden sat, burdened by her sadness

'S cha robh dèigh air tàmh no suain

Her singing could not have been more soothing

Theann mi faisg air reult nan òg-bhean

I moved closer to the young woman

Sheinn mu 'gaol air chuan 'bha seòladh

Singing of her love sailing on the sea

O bu bhinn a caoidhrean brònach

Oh sweet was her sad lament

"Tha mo ghaol air àird a' chuain"

"My love is on the high seas"

 

 

Rinn an ceòl le deòin mo thàladh

The music enticed me

Dlùth do rìbinn donn nam blàth-shul

Nearer to the brown-haired maiden of the warm eyes

'S i ag ùrnaigh ris an Àrd-Rìgh

And she prayed to the King of Heaven

"Dìon mo ghràdh 'th' air àird a' chuain"

"Protect my love on the high seas"

Bha a cridh' le gaol gu sgàineadh

Her heart was breaking with love

Nuair a ghlac mi fhèin air làimh i

When I took her by the hand

"Siab do dheòir, do ghaol tha sàbhailt

"Wipe your eyes, your love is safe

Thill mi slàn bhàrr àird a' chuain"

I have returned to you from the high seas"
deleted deleted
26-30
May 8, 2012