Alphabet Soup

ne;klvjmz[ok'lejhnbfjgaveb;x.,g'kz'luf;kzYGBjfyGVWJEygvemvx'f;pm]-guojzp[90e48r[0o8g;kjhvbcvjS:OvbjkSIHfywvc,kJXNv k[0bDpj

zillaron zillaron
51-55, M
1 Response Feb 18, 2010

I agree...I was about to say the same.