Friends Mom Like It Sex

aiz, moi mur jibanar ata sasa ghatana iyate barnana karim, axakaru ataye bhal paba..
Aiya mur bandhu makor saite huwa mur samparkar katha likhim, ataye jen nijar valuable comment di muk anuprerna janai..

Mur ghatana tu enedare arambha hai...moi tetiya class 10 manot asilu. Mur tetiya bhikhan sex asil kiyanu pratham pratham sexor maja labaloi arambha karisilu. Moi kandarpar gharat gaisilu praye aru tetiya taar makor prati imaan ata akarshan nasile, kintu jeye din bagari ahile mur makor prati akarshan barhi ahile. Haitu maak janiu dine dine dhunia hai ahile. Kiya janu mur bayakhial tiruta bur besi bhal lagisile. Moi Higher Secondary 2nd yaar paluhi aru kandarpar maku 38 basarat bhari dilehi.Edin kiba kamot tekhet amaar gharat ahisil aru bahirate bahi katha pati asile. Kiya janu seidina moi taik alop beleg dharanar jen lagisil. Tekhetear prati mur akarshan janmiba dharile. Biraat dhunia lagisil. Ejani sundar nari habaloi ji prayujanata sakalu asil teur tate. Phindhan uran khuj katal adiye muk durbal kari tulile. Kandarpae make seidina mekhela chador ajur pindhi ahisil. Bengunia rangar kapahi mekhela chador jurere tekhetak ati sundar lagisil. Lagate ata eke matching bengunia blouse pindhisil. Ati niyarikoi bandha khupatu aru sendurar ranga fut tuwe tekhetak ati sundar kari tulisil. Tekhetak mur bar dhunai lagi gaisil seidina. Teu jen moi bisari thaka mur sapunar tirutajani. Bahirar barandate bahi katha pati asil aru moi aan ata roomar pora khirkire pardar fakere teuk sabaloi dharilu aru teur soundarjya upabhug kariba dharilu.

Seidina mur rati tupani nahile, Kandarpar makor chabi khan sakur agat bhahi thakile. Oh, ki apurup sundari teu. 38 basar bayakhatu teu kunu 18 basaria suwalitke kam nahai. Teur kumal masrin baga dehtut chador khan kiman sundarkai meriyai thaisile. Tekhetar blouse or dingituwe jen teur gal aru pithikhan aru sundar kari tulisilu. Teu biraat dhunia hai sasakoye, sakujurit premor madakota, uth jurit tirbiruwa hahi dhariye muk pagol kari tulisil. Moi kaba nuwarokoi mur lingatu suba dharilu aru ajaan siharan ati anubhav karilu. Moi sakujuri muji teuk bhabiba dharilu. Teur dehar bhajburar maje maje nijak kalpana karilu, mur lingadale teur prati jagi utha akarshanar sahari janaba dharile. Lingatuweo jen teur prati akarshhita habaloi dharile. Moi jurere saku muji mur lingatuk teur prati uthi hai kamonar upabhug labaloi sahayar haat barhalu. Moi uttejito hai parilu aru mur lingadaaleu pratham baror babe kandarpor makor babe sanmati janale.

Ratipuwa huwar lage lage moi teur gharaloi buli dhapoli melilu aru ebaar darshan karar hepahere. Moi teuk sabaloi sasakoi bar mon gol. Moi teulukar ghar goi palugoi. Gatekhan khuli thakutei durat mur mararamor tirutagaraki dekhi bhal lagil. Moi lage lage ata siharan anubhav karilu. Sakalu pahori teuk ro lagi saba dharilu. Ki apurba sundar ei nari. Teu kali amaar gharat pindhi aha bengunia kapur xaaj meli asile. Bengunia mekhela, bengunia chador aru lagate bengunia blouse tu meli thaisile. Moi teuk saboloi dharilu. Teu moi bhabar dare bega petticoat tu juwa kali pindhi ahisile, kiyanu seitu mela asile. Moi juwakali thike kbhabi bhabi moja loisilu, kiyannu moi baga petticoat pindha buliye dharana kari laisilu. Teu taar pisat baltir pora baga brassier tu uliyai meliba dharile, sei drishya dekhi jen mur deh tu jikar khai uthile. Muloi akanu laaj nakari mur sanmukhate teu brassier tu tani tani meli dile. Moi chance te brassier tur design tu manat rakhi thalu, rati bhabute kamot ahiba. Moi teuk sai sai gate paar hai teur kakhat ahi palu. teu muk hahi sambhashan janale aru kale putek nai alop ulai gaise, muk bahibaloi kale drawing roomot.

Moi kalu: "Khuri tenehale nabahu neki. Pisat ahim"
Khuri: "Toi Boh, si ahi paba alop pisat"
Moi: "Thik ase khuri. Khura nai neki"
Khuri: "Ase, pispine kiba kaam kari ase. Moi saah ekap anugoi"
Moi: "Nai nai nalage khuri, moi khaye ahisu."
Khuri: "Nahai moiu ekaap kaam"

Ei buli koi khuriye mur sanmukhate drawing room tu alop sijil kariba dharile. Kandarpar makok aru alop deri sabaloi pai moi nijake dhanyabaad dilu. Mur sakur sanmukhate ei nariye jen nijar sundar sutham deh tu pradarshan kariba dharile. Khurik ajiu bar dhunia lagisil. Ga tu dhui uthar babe bor fresh dekhaisil. Sulit shampoo karisil budhhai, gamusa ekhanere mur tu bandhi thaisile. Sundar mukh khanit sendur labaloi atiyau baki ase. Mekhela chador pindhi asile ajiu khurie. Mur mekhela chadorere tiruta maiki burak bar bhal lage. Kiya janu mekhela chadore maiki sreni tuk bar sundar kari tule. Aru jadi alop middle aged maikiye pindhe tetiya aru dhunia hai pare. Kandarpar maak seyar exact math. Mekhela chador narire deh tu sundarkoi pradarshan kare.

Khuriye Ajur Kola baga combinatior mekhela chador pindhisile. Mekhela khan kola rangar buwa kapurar, tate saru saru ranga , baga aru seujia ful gutha ase. Blouse tu jeljelia cotton kapurar aru talat ata boga brassier pindhisile.pispinor poratu sampurna jiliki uthisil brassier tu. Hookot lagi thaka tag tu prajyanta parhiba para hai asile. Sanmukhar faltu jeniba kina synthetic kapurar sador khan fold kari kori dhaki thaisile. Ahhh sasakoi ki sundar lagisil. Khuriye ebar dubar safa kariba hali jaute moi sadoror sidere bukukhan suwar bhagya ghatil. uff eya ki, blousor sanmukhar fale tu blouse or kapur tu naikiar nisinai hai asile. akol brassier tu jiliki asile, Ei drishya dekhi mur linga daal jaap mari uthile. Itimadhye khurir safa kara hai gaisile aru bhitaroloi sumai gol. Budh hoi mur babe chah anibaloi. Moi ro lagi khurir pithikhonoloi sai thakilu aru mekhelare dhaki thuwa dhunia mangahaal tapina dudhari sai tripti laabh karilu. Alop pisat khuri hatot sahor tray loi ulai ahile. oh my god, teuk eibaar agat koiu besi sexy lagisile, kiyanu murat bandhi thuwa gamusakhan khuli pelaisile aru adha bhija adha sukuwa sulibur meli thaisile. Dhunia kola dighal suli khini mur maramor bandhur makor tol pithiloi pori asile, aru logote sadoror bhaj bur atarai eibar sador khan meli laisile. Kandarpar makor mukhaoloi lubh laga sawoni atare sabaloi dharilu, sailaakh soundarjyar devi teu, mukhat eku make up naxana ajani 38 basaria maiki janik kunu falor pora karubaar maak jen laga nasile. teu jen ajani 16 basaria gabharu he. Imaan simple mukh khani, imaan dhunia teu. Teur boga mukhakhani sendur bulai ahisile sirat aru kopalot ata dhunia sendurar phoot. Sendur luwar pisat teu aru besi dhunia dekhat hai ahise. teuk sai thakiye bhal lagsile, mon karisile gutei jiban ei sundarik sai thakim. Manuhjanir mukh kahniye sabo ne sarir tuwe sabo, eku kam nasile. Mur antarat teur prati bikhan kaam baxana jagi uthile. Teuk suba man gol, feel karibo mon gol. Mur kakhaloi ani teuk alop derir babe nijar kari loba mon gol. Teu sagoi tene eku bhaba nasile, kintu mur ji kunu prakare kandarpar makok khaba mon gol. Gutei manuh garakik khai xekh kari diba man gol. Khurik bikhan sabatiboloi mon gaisile, chah cup muloi agbarhai nijeu ekap loi khaba dharile aru tv tu on kari teu saboloi dharile. Moi sei chance te teur deh tur moja mur sakure labaloi dharilu. Chah khuwar pisat khuri ulai gol aru moiu khirkire bahiroloi sai pathiyalu. Khuriye gharar itu situ kaam kari asile. Moi pardaar fakere teuke sai thakile, teu eku gam napale, moi tv sai thaka buli bhabile aru nijar kamot byasta hai gol. Kunu nathakar chance loi moi lahe lahe hatere mur bari paat suba dharilu. Moi bhabiba dharilu jen teuk moi thiya hai pisfalor pora sabati dharisu. khuriye sutalat thiya hai kiba kari asile. Moi teuk sai thaka buli alopu gam nepale, moi sahas kari eibaar mur daal pura ulai anilu aru teuk sai sai haat mariba dharilu. Moi fantasy karilu jen moi teuk pisfalor pora thiya hai mur bari daal teur kola mekhelat ghahi asu. Mur haat teur dunbahut dhari asu aru mukh khan ni teur galot pihi disu. Baaaaaaaaasssss ...eye mur karone bahut asile. Mur ulai ahile maal pani loge loge. Maal pani ulai thauketei khurir mekhelar talor baga petticoat tu dekhi juwat aru moja palu. Khurik live sai sai haat mari biraat moja lagile. teu matro mur pora das foot maan he durat asile. ene lagisile jen teuk sasai kari asilu. Mur maal pani gutei drawing roomot sitiki parile aru pardatu parile. Alop bhai khalu, kapur sapur thik kari maat lagalu..

Moi: Khuri eii dekhun nahilei.
Khuri: o deri hol dekhun
Moi: Moi jau diyak pisat ahim
Khuri: Nai bah ahi pabohi, TV ke sai thaak

Mur eifale dhara pori jau buli bikhan bhai lagisile. Moi nai nalage diyok buli kai tatkhanat jabo dharilu. Enete mur bahirot meli thuwa kapur bur dekha palu. Seibur dekhi mur akou khurik seibur pindhuwai loi sudiba man ngol . Kintu monot bhayu asile. Enete teur meli thuwa brassier tu sakut parile. Mur tur bukur size tu janiba bikhan mon gol. Moi budhi ata uliyalu. Moi ujati khuwar bahana banai pari galu aru uthute alop samai laguwalu aru brassier or size tu parhi lalu. Hai mur anumaan thikei asil teur brassier size tu. Khuri bar ata sakut nasil sei samayal. Slime asile. Kintu buku khan bor niputol asile jihetu cup size tu dangorei asile. O, thikei 34 C. Gatu saru kintu breast dhunia size or asil. Teur brassier size tu jani mur biraat bhal lagile aru furtire ghar gusi ahilu.


Lahe lahe higer secondary final examor usar palehi. Parhat mon diba lagiya hol. Kandarpa aru moi tution lolu mathsor, gharar kakharei dada ejane class lole, Diganta da. Teu bachellor asile aru akole saru ata room loi asile. Teur gharat subidha nathakar karone amaar ba kandarpar gharate ahi parhuwar katha thik karile aru sekhat khurir gharate thik hol. Mur mantu anandat nasi uthile. Atiya sadai khurik dekhiboloi paam. Teur soundarjya upabhag kariboloi paam buli bhabi biraat furti palu.

Bhaba matei kaam hol. Ami teulukar gharat tution kariba arambha karilu. class sekh halei moi 4 ta maan bajat gai pau aru khurir lagat bahi katha batara hai. Tution 5 tat arambha hai, Diganta da u ahi jai sunkalei, kintu kandarpar aru ata tution thake karone alopp deri hoi. Moi khurir moja loba dharilu , teur dehar bhaje bhaje moi bhabi bilin hoi jau. Dhuniyakoi bandha khupa tu datere kamuri di khuli diba man jai ketiya. Dundin maan suli khulakewu teuk dekhisili, ki sundar dighal wavy kola sulitari teur. Pithir taloloike pora suli khinit mur mukh khan sumuwai diba man gaisil. Blouse or dhak khai thaka pithikhan suli khini side kari suma khaba man gaisil. Sadai teu gharuwa mekhela chadorei pindhi thakisil aru teuk ati dhunia dekhisil. Alankaru tekhete kamei pindhisile aru sei babe aru kamuk dekhisile. Dingit adal sunar chain, kanot simple kanfuli aru hatot dupat maan sunar kharu. Suhataor index fingerot ata dhunia angathi. Moi seibur monot kari loisilu aru rati khurir saite sudar katha bhabute seibur khuli diya bhabisilu. Mekhela chador jur pindhile teur akol dingir pispine alop ulai thaikisil aru pet tu dekha pai thakisilu. Talor boga petticoat alop alop ulai thaisil. Mur karone rati bhabi haat mariboli seye jathesta asile.frfrom
seuaa seuaa
18-21
May 25, 2012