I really think I'm ugly . . All outta honesty
Strange143 Strange143
18-21, F
2 Responses Aug 22, 2014

Your very pretty, not ugly at all.

Not really your not ugly I can say that