!!saying Nigga Is Not Racist!!

what i just said up there      hgdtcejj gdhtecyn uyhjvrkyj  7kjvtyk tyrvhjv cytjvv byrctukrv yurcu6v6u tvutr6 7vuktvbi yurctjrv tr6uvruj urvyjb utyvruk y tvukivrx cfurc uk  crkjyx furukc ey yu kcvrkuiby uic6kr uyrtcyk yuj5cyu uyucx rryu ytgtuy5 uyvyu kuvyvy ty6urcynbvn yurvy ytvukr yjb 6uru  7vyucvyr yurvytrf dsvgf dbhgfdhb bfdhgf gfdbhgfvdbhg ghfdhgfdh fgdhgfdhgf ghfdhgfh rfhgfd hgfhgfdhg fdhg fdhg fdhg fdh gf dh gf d hghfdhgfdhg fhrehgfdhgfd hfdhtrytreyt treytre fh  dhg fd hytr ey tr hgdf hgd tr e hg fd hg re yt e treitirykiihrnevkubhrkuegthyerbivhrkencgi ruiewh tvuhruew uehuitreuwvbgre yregwvrhbs hgcdsnvdh rttuywgurhskfg uyivrhybkugh r
sbs118 sbs118
26-30, M
1 Response Feb 20, 2007

Using it in the context he did it WAS racist!