greeneyedlady72 greeneyedlady72
41-45, F
1 Response Aug 24, 2014

Very wise.