" Their Trespasses "

I have not forgotten, nor have I forgiven them. Remember.
KlaraVoyet KlaraVoyet
41-45, F
Jul 31, 2012