" Their Trespasses "

I have not forgotten, nor have I forgiven them. Remember.
KlaraVoyet KlaraVoyet
46-50, F
Jul 31, 2012