Story

I went to the store and I got some chips


 

xxxscreamoxxx xxxscreamoxxx
18-21
1 Response Feb 12, 2010

this story inspires me thank you! :)